OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI OBECNÝCH (MESTSKÝCH) ÚRADOV

Termín konania: stanovíme po prihlásení 8 osôb

Lektor: Mgr. Vladimír Salaj, VM Corporation s.r.o.

Účastnícky poplatok: 42,00 €

(Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár a cestovné lektora, študijné materiály, poštovné, občerstvenie a réžia).

 

     Na základe požiadavky Ministerstva vnútra SR,  Sekcie verejnej správy, odboru registrov matrík a hlásenia pobytu, číslo  SVS-ORMPI-2020/010527, zo dňa 4. marca 2020, ktoré vydalo usmernenie pre udelenie prístupových práv do IS Centrálna ohlasovňa a REGOB organizujeme školenie pre určených zamestnancov orgánov územnej samosprávy (Obecných úradov) pre oblasť ochrany osobných údajov, v zmysle zákona 18/2018 Z.z.

 

Program:

  • Vysvetlenie základných pojmov
  • Zásady spracúvania osobných údajov (zákonnosť, účel, rozsah, správnosť, integrita, zodpovednosť...)
  • Spracúvanie osobných údajov so súhlasom a bez súhlasu dotknutej osoby (fotografie
  • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (zdravotný stav, rasový alebo etnický pôvod...)
  • Informovanie dotknutej osoby pri získavaní osobných údajov
  • Práva  a možné obmedzenie práv dotknutej osoby
  • Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
  • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov (integrita, dôvernosť, obnoviteľnosť..)
  • Určenie zodpovednej osoby a jej úlohy (odborné kvality, znalosti a spôsobilosť...)
  • Diskusia (rozsah nevyhnutnej dokumentácie, rozsah poučenia, kamerové systémy a fotopasce a iné...)

 

Účastníkom školenia bude vydaný doklad o absolvovaní školenia, ktorý slúži ako príloha žiadosti o pridelenie prístupových práv do systémov Centrálna ohlasovňa a REGOB / IS register adries.

 

                                                                                                                                            V prípade záujmu o seminár prosíme zaslať nasledovné údaje:

                                                                                                                                 titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, pracovné zaradenie