WEBINÁR - DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2020

 fyzických a právnických osôb

 

Termín konania: 10. a 11. marca 2021 počas celého dňa

Miesto konania: webinár pozostáva z videí, ktoré môžu záujemcovia sledovať na webovej stránke, ukážka:  https://www.groszova.eu/ukazka

Účastnícky poplatok:   40,00 €  Účastnícky poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  (honorár lektora, študijné materiály, réžia).

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., IBAN: SK46 3100 0000 0044 1005 7403; VS: 10032021

 

Koniec roka 2020 pre nás, ľudí pôsobiacich v ekonomickej oblasti, znamená povinnosť pripraviť daňové priznanie k dani z príjmov. Je to úloha, ktorá sa každoročne opakuje a vzhľadom na neustále zmeny zákona o dani z príjmov  je aj veľmi náročná. Pandémia, ktorá nám znepríjemňuje život od začiatku roka 2020, zasiahla aj túto oblasť, teda zmien, ktoré musíme brať do úvahy, bude oveľa viac ako v predchádzajúcich rokoch.

 

Program seminára:

1/ Kto má povinnosť podať daňové priznanie, zdaniteľné a nezdaňované príjmy, lehoty, predĺženie lehoty na podanie DP,  nové tlačivá daňových priznaní                       

2/ určenie základu dane -  úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov- transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, opravy chýb minulých účtovných období,  nezaplatené záväzky, Daňové a nedaňové výdavky - pohľadávky,  odpisy, prerušenie odpisovania, vyradenie majetku, luxusné autá, PHL, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, opravné položky, odpočet nákladov na výskum a vývoj,                                                 

Umorovanie daňovej straty                                                                                    

Výpočet dane, zápočet daňovej licencie, platenie dane                                                      

3/ Preddavky na daň z príjmov FO a PO                                                                                

4/ Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely                                        

5/ Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021                                            

Daňový  dosah dotácií a príspevkov od štátu z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 .Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov, odklad registrácie z úradnej moci.                                 

Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021.                                          

6/ Informácia o novelizácii zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty realizovaná zákonom č.344/2020 Z.z.- nové tlačivo daňového priznania a kontrolného výkazu                                           

7/ Diskusia

 

Pred uskutočnením webinára, budeme posielať p. JUDr. Groszovej menný zoznam prihlásených záujemcov.

Na základe neho vytvoríme zoznam používateľov - mená a heslá, pomocou ktorých sa v deň konania budete vedieť prihlásiť na stránku a sledovať videá. Videá môžete sledovať celý deň.

Pod videami je formulár s možnosťou klásť otázky, na ktoré dodatočne p. JUDr. Groszová odpovie a zverejní ich na web stránke. 

 

K webináru účastníci dostanú aj materiál vo formáte PDF, ktorý si môžu vytlačiť.