Kozmetik - kozmetička

Vzdelávací program MŠVVaŠ SR

 

CIEĽ:

odborne, metodicky a prakticky pripraviť frekventantov na zvládnutie základných zručností pre výkon kozmetických úkonov. Nadobudnúť základné poznatky z teórie kozmetiky, dermatológie, hygieny, chémie kozmetických prípravkov.

 

PROFIL ABSOLVENTA:

absolvent vzdelávacieho programu získa odborné vedomosti z oblasti zdravovedy, dermatológie, základné pravidlá kozmetickej starostlivosti, hygieny a epidemiológie, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, psychológie a etiky kozmetičky, depilácie a epilácie, starostlivosti o ruky a líčenia. Je zručný v oblasti diagnostikovania kvality pokožky, určenia typu pleti, voľby pracovných postupov v súlade so stavom pokožky a typu pleti, použitia vhodných ošetrovacích prípravkov, masáže tváre, krku a dekoltu, technológie hĺbkového čistenia pokožky, úpravy a zafarbenia obočia a mihalníc, depilácie a epilácie, líčenia na základe všetkých technologických postupov, vizážistických techník, starostlivosti o ruky, estetickej úpravy pleti ako súčasť celkovej starostlivosti o harmonickú osobnosť. Získa základné ekonomické vedomosti.

 

UPLATNENIE:

absolvent sa môže zamestnať v kozmetickom salóne, alebo si otvoriť živnosť v tomto odbore.

 

VSTUPNÉ VZDELANIE:

minimálne stredoškolské vzdelanie.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA:

osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti poskytovania kozmetických služieb.

 

METÓDY VÝUČBY:

vzdelávací program bude realizovaný formou prednášok, praktických ukážok, ilustratívno-výkladovými metódami, praktickými odbornými cvičeniami zameraným na získanie a upevnenie praktických zručností.

 

FORMA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY:

teoretická i praktická časť (písomný test, praktická skúška)

 

CELKOVÝ ROZSAH:                       

450 hodín

 

TERMÍN KONANIA KURZU:          

Ak nie je daný, bude spresnený  po prihlásení min. 6 osôb.

V cene sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou kurzu a režijné náklady DunAkadémie. Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.  DunAkadémia nie je platiteľom DPH.

Záväzne prihláseným bude miesto, termín, čas konania kurzu a platobné podmienky spresnené v osobitnej pozvánke.

Formulár pre prihlásenie